Obklady, dlazby, kupelne.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

VSEOBECNE OBCHODNE PODMIENKY

spolocnosti DUNAa s.r.o.

Clanok I.

UVODNE USTANOVENIA

Tymito Vseobecnymi obchodnymi podmienkami (dalej len ?VOP? ) sa riadia pravne vztahy medzi spolocnostou DUNAa s.r.o. so sidlom Bojna 123, 956 01 Bojna, ICO: 45?343 446, zapisanou v?OR OS Nitra, oddiel Sro, vlozka c. 25837/N (dalej len DUNAa), a kazdou fyzickou osobou alebo pravnickou osobou, ktora je kupujucim podla tychto VOP tovaru ktorej predavajuci DUNAa predava svoj tovar, alebo vyrobky, alebo sluzby. Pravne vztahy medzi DUNAa a kupujucim sa riadia tymito VOP, alebo kupnou zmluvou a pokial nie su tymito dokumentmi upravene inak, riadia sa vseobecne zavaznymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky, predovsetkym Obchodnym zakonnikom. DUNAa a kupujuci si mozu v kupnej zmluve alebo v inych dohodach a dokumentoch, medzi nimi platne uzatvorenymi, upravit prava a povinnosti odlisne od ustanoveni tychto VOP. V pripade rozporov medzi takto ucastnikmi uzatvorenymi dohodami, plati uprava vzdy neskorsie uzatvorenej dohody (zmluvy, listiny). Zmeny vo VOP pocas trvania zmluvneho vztahu medzi ucastnikmi nemaju vplyv na dohodami a zmluvami odlisne upravene prava, a to ani napriek tomu, ze zmeny vo VOP boli vykonane neskor. V?pripade sporu o?vyklad zmluvy platia vzdy prednostne podmienky tychto VOP.

Tieto Podmienky primerane upravuju aj vsetky zmluvne vztahy, objednavky a konkludentne zmluvy uzatvorene medzi DUNAa a Odberatelom. Odberatelom sa rozumie kazda pravnicka, alebo fyzicka osoba ktorej DUNAa na zaklade zmluvy, objednavky, alebo inej podobnej formy prejavu vole doda svoj tovar, material, alebo iny vykon a sluzbu.

(1) Tieto Podmienky sa aplikuju bezvyhradne (vylucne). Spolocnost DUNAa neuznava vseobecne podmienky Odberatela, okrem pripadu a v rozsahu v akom s nimi vyslovne suhlasila v pisomnej forme. Potvrdenie akejkolvek zmluvy, alebo objednavky Odberatela nepredstavuje takyto suhlas.

(2) V pripade nezaplatenia riadnej a splatnej pohladavky DUNAa od Odberatela zaklada pravo na uplatnenie uroku z omeskania podla ? 369 Obch. zakonnika z vysky nezaplatenej pohladavky vo vyske 18,25 % rocne. Uplatnenie uroku z omeskania nijako nezmensuje aj moznost uplatnenia nahrady skody tak, ako tato bude vycislene v samotnom naroku DUNAa voci Odberatelovi.

(3) Tieto Podmienky sa aplikuju bezvyhradne (vylucne). Spolocnost DUNAa neuznava vseobecne podmienky Dodavatela, okrem pripadu a v rozsahu v akom s nimi vyslovne suhlasila v pisomnej forme. Prevzatie dodavok alebo sluzieb Dodavatela ani ich zaplatenie nepredstavuju takyto suhlas.

Ucastnici ? predavajuci a kupujuci

Forma dokumentov ? formou listu, faxu, elektronickou postou, t.j. e-mailom, tiez konkludentne.

Miesto dorucovania zasielok, kontaktne miesto – vsetky listiny sa dorucuju do miesta, ktore si ucastnici urcili ako kontaktne miesto v zmluve o kupe, inak do sidla pravnickej osoby alebo na adresu trvaleho bydliska fyzickej osoby.

Kupna zmluva – pisomna listina pod tymto nazvom, ale aj akekolvek vzajomne potvrdene navrhy ucastnikov, ktore obsahuje zakladne nalezitosti: predmet kupy a jeho specifikaciu, datum dodania, kupnu cenu, napr. ponuka a objednavka, ktorou je potvrdena.

Clanok II.

SPOSOB OBJEDNANIA TOVARU

Kupujuci si v sulade s upravou vzajomnych vztahov s predavajucim objednava tovar sposobom urcenym v nasledujucich ustanoveniach tohto clanku VOP. Objednavku je mozne zaslat pisomne. V urgentnych pripadoch mozno objednavku oznamit predavajucim telefonicky, pricom telefonicky oznamenu objednavku treba potvrdit bez zbytocneho odkladu pisomnou formou. Objednavka musi obsahovat:

a) obchodne meno kupujuceho,

b) sidlo kupujuceho,

c) presnu specifikaciu druhu i mnozstva

objednavaneho tovaru,

d) pozadovany termin dodania,

e) sposob odberu a miesto dodania tovaru,

f) meno, priezvisko, bydlisko a telefonicky kontakt na statutarneho zastupcu kupujuceho, ak je pravnickou osobou,

g) meno, priezvisko, bydlisko a telefonicky kontakt na osobu, ktora je za kupujuceho opravnena vybavovat konkretnu objednavku.

Pre uzatvorenie kupnej zmluvy, resp. inych dojednani a pre ich rozsah je rozhodujuca pisomne potvrdena objednavka predavajucim. Objednavka zavazuje predavajuceho az po pisomnom potvrdeni jej akceptacie zo strany predavajuceho. Predavajuci moze v niektorych pripadoch od takejto pisomnej akceptacie upustit a akceptovat objednavku telefonicky alebo moze akceptaciu objednavky podmienit. Vseobecne plati, ze nepotvrdena ponuka predavajuceho nie je zavazna.

Potvrdena objednavka je pre kupujuceho zavazna. V pripade, ze kupujuci upusti od zavaznej objednavky, je povinny predavajucemu zaplatit zmluvnu pokutu vo vyske 15% z kupnej ceny za objednany tovar.

Clanok III.

UZAVRETIE KUPNEJ ZMLUVY

Pre predavajuceho a kupujuceho su zavazne udaje obsiahnute v?pisomnej akceptacii objednavky kupujuceho vystavenej predavajucim. Ak je medzi predavajucim a kupujucim uzatvorena pisomna kupna zmluva, su pre jej ucastnikov zavazne udaje uvedene v tejto kupnej zmluve, a to aj v pripade, ak su tieto odlisne od udajov uvedenych v pisomnej akceptacii ponuky kupujuceho vystavenej predavajucim. Akekolvek nadvazujuce alebo vedlajsie dojednania alebo dohody ku kupnej zmluve musia byt uskutocnene vylucne v pisomnej forme a musia byt pisomne potvrdene oboma ucastnikmi. S?jedinou vynimkou, pokial bola kupna zmluva uzavreta iba konkludentne.

Clanok IV.

DODACIE PODMIENKY

Predavajuci podla pisomne akceptovanej objednavky doda kupujucemu tovar za podmienok urcenych v nasledujucich ustanoveniach tohto clanku VOP.

Predavajuci doda tovar v mieste a v case urcenom v kupnej zmluve. O dodani tovaru bude spisany protokol o odovzdani tovaru, podpisany obidvomi ucastnikmi kupnej zmluvy. V pripade, ze predavajuci je povinny na zaklade kupnej zmluvy zabezpecit odoslanie predmetu kupy, protokol o odovzdani tovaru sa nespisuje.

Protokol o odovzdani tovaru musi obsahovat aspon:

a) cislo kupnej zmluvy,

b) obchodne meno, sidlo a ICO v pripade pravnickej osoby, resp. meno a priezvisko, trvale bydlisko a datum narodenia v pripade fyzickej osoby

kupujuceho a predavajuceho,

c) oznacenie tovaru (druh zariadenia,

prislusenstvo, seriove cislo, rok vyroby),

d) preberajucu osobu (meno a priezvisko),

e) miesto dodania tovaru,

f) datum prevzatia tovaru.

Nespisanie protokolu nema vplyv na riadne dodanie predmetu kupy predavajucim.

Kupujuci moze po podpise kupnej zmluvy zmenit miesto dodania alebo cas dodania, a to pisomne. Pre predavajuceho je zmena miesta alebo casu dodania tovaru zavazna, len v pripade, ak ich pisomne potvrdi. Ak predavajuci zmeny miesta a casu dodania tovaru pisomne potvrdi, povazuje sa to za zmenu kupnej zmluvy. Pokial predavajuci nepotvrdi zmeny casu alebo miesta dodania tovaru, platia udaje uvedene v kupnej zmluve. Pokial zmenou miesta alebo casu dodania tovaru predavajucemu vzniknu vyssie naklady je kupujuci povinny ich uhradit.

Cas dodania tovaru moze byt stanoveny presnym datumom, pripadne lehotou, ktora zacina plynut odo dna podpisania kupnej zmluvy. Pokial je cas dodania stanoveny lehotou, je dodavatel opravneny dodat tovar pocas celej tejto lehoty. Potvrdenie zmeny tovaru sa chape ako zmena kupnej zmluvy.

V pripade, ak predavajuci nebude schopny dodat tovar v termine stanovenom kupnou zmluvou z dovodov vyssej moci, cas dodania tovaru sa primerane predlzuje o cas trvania dovodov vyssej moci. Za vyssiu moc sa povazuju skutocnosti nepredvidatelne, pripadne predvidatelne, ale neovplyvnitelne, pricom maju vplyv na vyhotovenie alebo dodanie predmetu kupy napr.: strajky, opatrenia organov verejnej moci, prirodne zivly a katastrofy. Predavajuci je v zasade, pokial to bude mozne, povinny oznamit tieto skutocnosti kupujucemu spolu s oznamenim aspon priblizneho mozneho casu dodania tovaru. Pokial sa v dosledku vyssej moci stane plnenie predavajuceho nemoznym, jeho povinnost dodat tovar kupujucemu zanika. V pripade, ze sa plnenie predavajuceho v dosledku vyssej moci stane splnitelnym len pri zvysenych hospodarskych nakladoch moze predavajuci od kupnej zmluvy odstupit.

V pripade, ze dodanie tovaru nie je mozne z dovodov, za ktore zodpoveda predavajuci, alebo pokial sa bude na majetok predavajuceho vyhlaseny konkurz, ma kupujuci pravo po uplynuti pisomne poskytnutej primerane dostatocnej lehoty na plnenie od kupnej zmluvy odstupit. Tato lehota nesmie byt vsak kratsia ako doba trvania prekazky, ktora toto oneskorenie sposobila. Pravo kupujuceho od kupnej zmluvy odstupit sa vztahuje vyhradne na dodanie tovaru, ktory este nebol kupujucemu dodany.

Pokial je predavajuci povinny dodat tovar na v kupnej zmluve urcene miesto je predavajuci povinny ho tam dopravit na vlastne naklady, ktore su zaratane v cene tovaru. Pokial je miestom dodania tovaru sidlo alebo ine miesto podnikania predavajuceho, pripadne ine miesto, kde je tovar vyrobeny, ci skladovany predavajucim, je tovar riadne a vcas dodany v momente, kedy predavajuci oznami kupujucemu, ze moze s tovarom nakladat.

Pokial predavajuci nemoze tovar v mieste dodania odovzdat kupujucemu, pretoze tento neposkytol potrebnu sucinnost, tovar sa povazuje za dodany v momente jeho dopravenia na urcene miesto dodania tovaru. Kupujuci je povinny nahradit vsetky naklady, ktore vzniknu predavajucemu v dosledku neprevzatia tovaru, vsetku skodu a usly zisk.

V pripade, ak si kupujuci tovar neprevezme ani po vyzve predavajuceho je predavajuci opravneny uctovat kupujucemu odplatu za skladovanie vo vyske 0,1 % z kupnej ceny tovaru. To plati aj v pripade, ze kupujuci poziada o odklad dodania tovaru.

Pokial sa kupujuci a predavajuci dohodli, ze predavajuci zabezpeci prepravu tovaru, je tovar dodanym momentom odovzdania tovaru na prepravu prvemu dopravcovi. Predavajuci je povinny previest na kupujuceho prava z prepravnej zmluvy voci dopravcovi, pokial ich nema priamo na zaklade prepravnej zmluvy. Predavajuci je povinny bezodkladne dorucit kupujucemu vsetky listiny potrebne na nakladanie s tovarom. Predavajuci je opravneny, pokial sa ucastnici nedohodnu inak, urcit dopravnu cestu, dopravny prostriedok, ako aj dopravu alebo veduceho dopravy tovaru. Ak sa ucastnici nedohodnu inak, bude tovar dodany nezabaleny a nechraneny proti mrazu. Predavajuci spolu s predmetom kupy odovzda kupujucemu vsetky doklady a listiny patriace k tovaru Kupujuci je povinny tovar ihned po tom, co ziska moznost s nim nakladat, dokladne prezriet a zistit, ci nema vady. Vsetky zistene vady je kupujuci povinny bezodkladne pisomne oznamit predavajucemu, najneskor do 48 hodin od momentu, kedy ziskal moznost s tovarom nakladat.

Pokial kupujuci v rozpore s povinnostami stanovenymi kupnou zmluvou alebo tymito VOP neprevezme tovar, a to ani po pisomnej vyzve predavajuceho a uplynuti dodatocnej lehoty na prevzatie, je predavajuci opravneny od kupnej zmluvy odstupit. Prava zo vzniknutej skody tym nie su dotknute.

Pokial predavajuci nedoda tovar v case a na mieste dohodnutych v kupnej zmluvy je kupujuci opravneny pozadovat zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % Sk z kupnej ceny tovaru za kazdy den omeskania, maximalne vsak 5 % z fakturovanej hodnoty tovaru alebo jeho casti, s ktorym je predavajuci v omeskani. Pokial je predavajuci v omeskanim s dodanim tovaru, a to aj napriek pisomnej vyzve kupujuceho a uplynuti primeranej lehoty na dodanie, ma kupujuci pravo od kupnej zmluvy odstupit.

Ak sa plnenie predavajuceho stane nemoznym a tato nemoznost plnenia bude preukazatelne sposobena zavinenim predavajuceho, kupujuci ma pravo pozadovat nahradu skody. V kazdom pripade sa narok na nahradu skody kupujuceho obmedzuje na sumu predstavujucu 10 % hodnoty tovaru alebo jeho casti, ktora pre nemoznost plnenia nemohla byt kupujucemu dodana. Naroky na nahradu skody kupujuceho, ktore presahuju sumu zodpovedajucu 10 % hodnoty tohto tovaru, su vylucene.

Predavajuci nie je povinny poistit tovar pre pripad skody pocas jeho prepravy, ak kupna zmluva s kupujucim neustanovi inak.

Clanok V.

CENA TOVARU

Cena tovaru sa riadi cennikom urcenym predavajucim platnym v case potvrdenia akceptacie objednavky v zmysle VOP a nasledujucimi ustanoveniami clankov VOP. Ceny uvadzane v ponuke su vzdy uvadzane ako ceny bez DPH, pokial nie je v dotknutej listine ustanovene inak.

Predavajuci si vyhradzuje pravo osobitne dohodnut s konkretnym kupujucim cenove a platobne podmienky pri konkretnej objednavke tovaru, a to aj odlisne od VOP, platneho cennika a inych zmluv. Predavajuci ma vyhradene pravo jednostranne zvysit cenu konkretneho objednaneho tovaru oproti cene urcenej podla predchadzajucich ustanoveni tohto clanku, ak medzi dnom potvrdenia akceptacie objednavky tovaru a dnom uhrady jeho kupnej ceny kupujucim vzrastie kurz euro (EUR) voci americkemu dolaru podla oficialneho kurzoveho listka Narodnej banky Slovenska (NBS) o viac ako jedno percento. Predavajuci ma v takomto pripade pravo jednostranne zvysit cenu objednaneho tovaru o sumu rovnajucu sa percentu rastu daneho menoveho kurzu.

Znicenie, poskodenie, strata predmetu kupy v case, ked nebezpecenstvo skody na tovare preslo na kupujuceho nema vplyv na povinnost riadne a vcas zaplatit kupujucemu kupnu cenu.

Clanok VI.

PLATOBNE PODMIENKY

Kupujuci je povinny za tovar, ktoreho objednavka bola akceptovana predavajucim, riadne a vcas zaplatit kupnu cenu za podmienok urcenych v nasledujucich ustanoveniach tohto clanku VOP. Kupna cena objednaneho tovaru je splatna pred dodanim tovaru podla dohody s predavajucim na zaklade predbeznej faktury,

vyziadania zalohy, alebo na zaklade danoveho dokladu, ktorych nalezitosti budu urcene dohodou predavajuceho a kupujuceho obsiahnutou v potvrdenej objednavke alebo v kupnej zmluve. Kupna ceny tovaru sa v pripade bezhotovostnej platby povazuje za uhradenu dnom, kedy bude poukazana cena tovaru pripisana na ucet predavajuceho.

Kupujuci moze vsetky platby vratane kupnej ceny tovaru voci predavajucemu platit v hotovosti, a to v kontaktnom mieste urcenom kupnou zmluvou, inak v sidle predavajuceho alebo na ucet uvedeny v predbeznej fakture, pripadne v mieste respektive na ucet oznameny mu predavajucim pisomne.

Pokial kupujuci nezaplati akukolvek platbu vratane kupnej ceny tovaru alebo jej cast v termine stanovenom predbeznou fakturou ? Vyziadanim zalohy, kupnou zmluvou alebo tymito VOP, ma predavajuci pravo pozadovat uroky z omeskania vo vyske 18,25 % rocne z dlznej sumy.

Narok predavajuceho na nahradu sposobenej skody tym nie je dotknuty. Ak je kupujuci povinny v sulade s kupnou zmluvou pred dodanim tovaru zaplatit predavajucemu zalohu a nezaplati ju riadne a vcas, moze predavajuci po upozorneni a vyprsani primeranej lehoty na platenie, odmietnut dodat tovar do doby, kym kupujuci zalohu nezaplati alebo odstupit od zmluvy. Kupujuci je povinny okrem urokov z omeskania nahradit predavajucemu naklady, ktore mu vznikli v dosledku skutocnosti, ze v dosledku omeskania uhrady zalohy dodal tovar neskor ako bolo dohodnute v potvrdenej objednavke alebo kupnej zmluve.

Predavajuci vystavi danovy doklad na kupnu cenu tovaru v sulade s platnymi pravnymi predpismi. Vystavenie resp. nevystavenie danoveho dokladu nema vplyv na povinnost kupujuceho zaplatit kupnu cenu tovaru riadne a vcas.

Kupujuci nie je opravneny jednostranne platby znizit, podmienovat ich alebo zapocitat. Jednostranne zapocitanie je mozne len na zaklade pravoplatneho rozhodnutia prislusneho sudu potvrdzujuceho opravnenost narokov kupujuceho voci predavajucemu.

Clanok VII.

VLASTNICTVO, NEBEZPECENSTVO SKODY

Kupujuci nadobudne vlastnicke pravo k tovaru v momente, ked mu ho predavajuci odovzda alebo v momente odovzdania alebo dorucenia prepravnych dokladov viazucich sa k dodavanemu tovaru, ale len v pripade, ze kupujuci uhradil kupnu cenu a dalsie pohladavky, ktore mal voci predavajucemu, napr. poplatky, nahradu skody, zmluvne pokuty a pod. V pripade, ze predavajuci ma v case dodania tovaru alebo v case odovzdania prepravnych dokladov voci kupujucemu pohladavky vyplyvajuce z kupnej zmluvy, nadobudne kupujuci vlastnicke pravo az ich uplnym uspokojenim v zmysle vyhrady vlastnictva uvedenej vo VOP.

Na kupujuceho prechadza nebezpecenstvo skody na tovare vzdy v momente, ked predavajuci tovar vyskladni zo svojho skladu za ucelom jeho dodania na miesto urcene v potvrdenej objednavke, kupnej zmluve alebo odovzdania kupujucemu priamo na mieste, kde sa nachadza sklad predavajuceho. V pripade, ze miestom dodania je sklad predavajuceho a kupujuci napriek tomu, ze mu bolo oznamene, ze moze s tovarom nakladat si tovar neprevezme, nebezpecenstvo skody na veci na kupujuceho prechadza momentom, kedy si mohol tovar po prvy krat prevziat.

Clanok VIII.

VADY TOVARU, ZARUKA ZA AKOST

Zodpovednost za vady tovaru, zaruka za akost tovaru a prava a povinnosti z nich vyplyvajuce sa riadia pravnymi predpismi platnymi na uzemi Slovenskej republiky. S vynimkou spotrebitelskych zmluv, pri ktorych kupujuci tovar nekupuje v ramci alebo pre ucely jeho podnikatelskej cinnosti, sa taktiez spravuju tymito VOP. Predavajuci zodpoveda za vady tovaru, ktory mal tovar v case prechodu nebezpecenstva skody na tovare na kupujuceho. Ak nie je dohodnute inak, zarucna doba na dodany tovar je 12 mesiacov odo dna prevzatia tovaru kupujucim. Predavajuci zodpoveda za vady na tovare, ktore vzniknu pocas trvania zaruky.

Predavajuci nezodpoveda ani za vady tovaru, o ktorych kupujuci v case uzatvorenia zmluvy alebo prevzatia tovaru vedel alebo s prihliadnutim na okolnosti, za ktorych sa zmluva uzavrela, musel vediet. Skryte vady tovaru, ako aj vady tovaru, za ktore zodpoveda predavajuci zo zaruky, je kupujuci povinny bezodkladne po ich zisteni pisomne oznamit predavajucemu ? poverenej osobe, najneskor vsak do 24 hodin od ich zistenia.

Kupujucemu zanikaju prava z vad tovaru ako aj z vad na, ktore sa vztahuje zaruka, ktore:

a) kupujuci neoznamil v sulade s tymito VOP,

b) ktore kupujuci nezistil, pricom zistitelne pri vynalozeni odbornej starostlivosti boli, pretoze nevykonal obhliadku v sulade s tymito VOP alebo ju nevykonal s odbornou starostlivostou,

c) ktore kupujuci nezistil neskor ako urcuju tieto VOP, napriek tomu, ze boli zistitelne pri vynalozeni odbornej starostlivosti.

Kupujuci poskytne predavajucemu plnu sucinnost, aby obhliadku tovaru mohol vykonat.

Pokial bude reklamacia opravnena, predavajuci zaroven v case urcenom na rozhodnutie o opravnenosti reklamacie podla tychto VOP urci lehotu a sposob odstranenia vady. V pripade chybajucich dokladov alebo prislusenstva je predavajuci povinny ich bezodkladne dorucit kupujucemu do miesta dodania. Kupujuci je povinny pri vybavovani reklamacii zabezpecit predavajucemu alebo nim poverenym osobam pristup k tovaru a poskytnut plnu sucinnost, aby predavajuci mohol odstranit vady na tovare.

Pokial predavajuci napriek pisomnej vyzve kupujuceho a uplynutiu primeranej lehote na splnenie nesplni povinnost rozhodnut o opravnenosti reklamacie podla tychto VOP alebo neodstrani vadu na tovare v lehote, ktoru si urcil po ukonceni obhliadky podla tychto VOP, ma kupujuci pravo na odstupenie od kupnej zmluvy.

Clanok IX.

VYHRADA VLASTNICTVA

Ustanovenia tohto clanku sa vztahuju na upravenie niektorych prav a povinnosti medzi predavajucim a kupujucim, ked kupujuci tovar uziva, ale este k nemu nenadobudol vlastnicke pravo.

V pripade, ze kupujuci zaplati kupnu cenu tovaru az po jeho prevzati, predavajuci zostava vlastnikom tovaru az do casu uplneho zaplatenia kupnej ceny tovaru predavajucemu (vyhrada vlastnictva). Nebezpecenstvo skody na tovare prechadza v sulade tymito VOP. Kupujuci je v danom pripade len drzitelom tovaru. Pri spracovani a opracovani tovaru, u ktoreho existuje vyhrada vlastnictva podla tychto VOP, zostava tento tovar vo vlastnictve predavajuceho.

Pri spracovani, spojeni a zmiesani tovaru, u ktoreho existuje vyhrada vlastnictva podla tychto VOP s inym tovarom vo vlastnictve kupujuceho, nadobuda predavajuci spoluvlastnicke pravo k novej veci v pomere uctovnej ceny tovaru, u ktoreho existuje vyhrada vlastnictva podla tychto VOP, k uctovnej cene ineho pouziteho tovaru.

Kupujuci nesmie dat do doby, kym sa stane vlastnikom tovaru do uzivania tretej osobe, nesmie ho predat ani prenajat, zatazit, pouzit na zabezpecenie svojich zavazkov.

Ked kupujuci napriek uvedenemu zakazu umozni tretej osobe, aby s tovarom nakladala, pripadne tovar na tretiu osobu previedla, a nebude mozne toto pravo tretieho zrusit, je kupujuci povinny previest na predavajuceho platby, ktore mu boli zaplatene z titulu pravneho vztahu medzi nim a tretou osobou a prava pripadne naroky, ktore mu vznikli, a to do vysky este nesplatenej kupnej ceny. Kupujuci je povinny nahradit predavajucemu vsetky naklady spojene s uplatnenim a vymozenim vlastnickeho a spojenych prav ci narokov viazucich sa k tovaru.

Kupujuci je povinny okamzite oznamit predavajucemu vsetky skody na dodanom tovare, vsetky exekucne konania, v ktorych exekutor do supisu hnutelnych veci zaradi aj tovar, ktory podlieha vyhrade vlastnickeho prava alebo na zaklade ktorych bude veritel uspokojovany predajom hnutelnej veci ? tovarom podliehajucemu vyhrade vlastnickeho prava a dorucit predavajucemu kopie exekucnych prikazov a prislusne protokoly, ci ine listiny, ktore boli v priebehu exekucneho konania vyhotovene a dorucene kupujucemu. Okrem toho je kupujuci povinny vykonat vsetky opatrenia na odvratenie exekucie.

V pripade uplneho znicenia alebo odcudzenia tovaru ma predavajuci pravo zapocitat si s poistnym plnenim ciastku, zodpovedajucu vsetkym buducim doposial neuhradenym pohladavkam predavajuceho z kupnej zmluvy. Pripadny zostatok poistneho plnenia vyplati predavajuci kupujucemu. Kupujuci je povinny zabezpecit zodpovedajucim sposobom tovar proti riziku kradeze vlamanim.

Kupujuci je povinny v case trvania vyhrady vlastnickeho prava na poziadanie predavajuceho zabezpecit svoje zavazky voci predavajucemu, a to sposobmi uvedenymi v kupnej zmluve.

Kupujuci je povinny oznamit predavajucemu miesto trvaleho alebo obvykleho umiestnenia tovaru a bezodkladne predavajuceho informovat o vsetkych zmenach tohto umiestnenia, umoznit kedykolvek pristup predavajucemu k tovaru, a to aj bez vyzvy resp. oznamenia predavajuceho o jeho umysle skontrolovat tovar.

Clanok X.

ZODPOVEDNOST ZA SKODY

Predavajuci a kupujuci su zodpovedni za skodu, ktoru sposobia porusenim svojich povinnosti.

Predavajuci je povinny nahradit kupujucemu vzniknutu skodu len do vysky poistneho plnenia zo zodpovednosti za tovar. Pokial predavajuci takuto poistnu zmluvu nema dojednanu, tak je povinny predavajuci nahradit kupujucemu skodu len do vysky nakladov na opravu poskodeneho tovaru alebo uvedenie poskodeneho tovaru do povodneho stavu.

Tato limitacia nahrady skody neplati, ak:

a) je skoda sposobena umyselne predavajucim,

b) je skoda sposobena pri vedomej nedbanlivosti veduceho zamestnanca alebo statutarneho organu predavajuceho,

c) pri zavinenom poruseni kupnej zmluvy zo strany predavajuceho, ak tym je zaroven ohrozene alebo znemoznene dosiahnutie ucelu kupnej zmluvy. Pokial z nedbanlivosti predavajuci podstatnym sposobom porusi kupnu zmluvu je povinnost nahradit vzniknutu skodu limitovana vyskou poistneho plnenia z poistnej zmluvy, ktorou je predavajuci poisteny pre pripad zodpovednosti za tovar.

Nenahradza sa skoda, ktora prevysuje skodu, ktoru mohla povinna strana v case vzniku zavazkovo-pravneho vztahu ako mozny dosledok porusenia svojej povinnosti predvidat alebo ktoru bolo mozne predvidat s prihliadnutim na skutocnosti, ktore v uvedenom case povinna strana poznala alebo mala poznat pri obvyklej starostlivosti.

Clanok XI.

UKONCENIE KUPNEJ ZMLUVY

Kupna zmluva sa konci dnom vysporiadanie vsetkych prav, povinnosti a narokov zmluvnych stran z nej vyplyvajucich.

Pred dobou podla predchadzajuceho bodu je mozne kupnu zmluvu ukoncit dohodou zmluvnych stran alebo odstupenim v sulade s tymto clankom VOP a s platnymi vseobecne zavaznymi pravnymi predpismi.

Predavajuci je opravneny od zmluvy odstupit, ak:

a) ak kupujuci je v omeskanim zo zaplatenim kupnej ceny tovaru, a to aj napriek pisomnej vyzve predavajuceho na jej uhradenie v primeranej dodatocnej lehote,

b)po uzatvoreni kupnej zmluvy s kupujucim vznikli preukazatelne skutocnosti na strane kupujuceho, ktore odovodnuju opravnene pochybnosti o moznostiach skoreho a uplneho plnenia vsetkych povinnosti a zavazkov zo strany kupujuceho, hlavne vo vztahu ku zaplateni kupnej ceny, je predavajuci opravneny od kupnej zmluvy a dodania tovaru odstupit, resp. pozadovat na kupujucom okamzitu uhradu kupnej ceny tovaru nezavislu na udajoch uvedenych na fakture,

c) nebola ani v primeranej dodatocnej lehote uhradena zaloha kupnej ceny za tovar v sulade s tymito VOP,

d) v ostatnych pripadoch, ked to umoznuju tieto VOP, kupna zmluva alebo platne vseobecne zavazne pravne predpisy.

Odstupenim kupna zmluva zanika od pociatku. Platnost kupnej zmluvy sa konci v momente dorucenia odstupenia predavajuceho kupujucemu. Odstupenim od kupnej zmluvy nezanikaju prava a povinnosti, ktore vznikli v dosledku porusenia kupnej zmluvy, a to najma narok na nahradu skody, zmluvne pokuty a ine sankcie, usly zisk a pod. Kupujuci je v pripade odstupenia povinny na vlastne naklady dopravit tovar predavajucemu. V pripade, ze tak neurobi, je predavajuci na naklady kupujuceho opravneny tovar odobrat a?dopravit aj sam. Kupujuci je povinny tovar odovzdat predavajucemu v povodnom stave, t.j. v stave ku dnu prevzatia a odovzdania tovaru. Ak kupujuci porusi tuto svoju povinnost, predavajuci je opravneny tovar uviest do povodneho stavu na naklady kupujuceho, pricom nezodpoveda za ziadnu skodu, ktora by tymto postupom kupujucemu mohla vzniknut. Vratenie alebo odobratie tovaru podla predchadzajuceho ustanovenia nema vplyv na povinnost kupujuceho zaplatit kupnu cenu tovaru v plnej hodnote.

Clanok XII.

VSEOBECNE USTANOVENIA Zmluvy o dielo

Zhotovitel bude pocas realizacie diela viest montazny dennik, ktory bude ulozeny u stavbyveduceho objednavatela. Opravneny zastupca zhotovitela bude v montaznom denniku denne zaznamenavat udaje suvisiace s technologickym a casovym postupom prac, s kvalitou vykonanych prac a ostatne, ktore opravnena osoba objednavatela kazdy den v priebehu realizacie pisomne potvrdi, alebo rozporuje.

Zhotovitel sa zavazuje, ze v priebehu realizacie diela bude dodrziavat poziadavky Zakona c. 223/2011 Z.z. o odpadoch v zneni neskorsich predpisov a Zakona c. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole zivotneho prostredia a ostatnych suvisiacich pravnych predpisov.

Zhotovitel je zodpovedny za pravidelne preskolovanie svojich pracovnikov v oblasti BOZP v zmysle zakona c. 124/2006 Z.z, v rozsahu nimi vykonavanych cinnosti

Zodpovednost za zamestnancov: Zhotovitel zodpoveda

a.) za zalozenie pracovnopravneho vztahu so zamestnavanymi fyzickymi osobami, ktore pre neho pracuju v zmysle Zakona c. 311 /2001 Z.z. Zakonnik prace v zneni neskorsich predpisov

b.) za splnenie oznamovacej povinnosti za tieto fyzicke osoby voci Socialnej poistovni, v zmysle ? 231 ods. 1 pism. b) zakona c. 461/2003 Z.z. o socialnom poisteni v zneni neskorsich predpisov

c.) za splnenie oznamovacej povinnosti za tieto fyzicke osoby voci prislusnym zdravotnym poistovniam

Zhotovitel je povinny v zmysle Zakona c. 82/2005 Z.z. o nelegalnej praci a nelegalnom zamestnavani a zakona c. 125/2006 Z.z. o inspekcii prace v platnom zneni poskytovat kontrolnym organom informacie v rozsahu svojej posobnosti, poskytovat doklady, vyjadrenia a dalsie pisomnosti potrebne na zabezpecenie pripravy kontroly a vykonu kontroly.

Zhotovitel sa zavazuje dodrziavat hore uvedene ustanovenia, v pripade ich porusenia sa zvazuje k plnej zodpovednosti za zistene priestupky a k plnej nahrade postihov a sankcii ulozenych kontrolnymi organmi.

Cena diela je stanovena dohodou zmluvnych stran ako cena maximalna, je stanovena ako cena pevna a nemenna pre vsetky objednane prace a dodavky.

Termin zacatia, Termin ukoncenia, Presny termin realizacie jednotlivych etap urci hlavny stavbyveduci zapisom v stavebnom denniku. Navrh supisu vykonanych prac schvaleny a podpisany stavbyveducim predlozit objednavatelovi do 5 dni po ukonceni mesiaca.

Zhotovitel vystavi fakturu po schvaleni navrhu supisu prac, do 15. kalendarneho dna nasledujuceho mesiaca s datumom vystavenia totoznym, alebo neskorsim ako su datumy na prilohach a s datumom dodania totoznym s mesiacom v ktorom boli prace vykonane.

V pripade, ze faktura nebude obsahovat vsetky uvedene prilohy, bude vratena na doplnenie a zaroven bude vystavena s novym datumom a predlzenym terminom splatnosti. Datum zdanitelneho plnenia zostane nezmeneny.

Clanok XIII.

ZARUKA a zmluvne pokuty

60 mesiacov na stavebnu cast, na technologicku cast podla zaruk stanovenych vyrobcom technologii.

Zmluvna pokuta za nedodrzanie terminu dodavky, realizacie predmetu objednavky cini 0,5% z ceny predmetu objednavky za kazdy, aj zacaty den omeskania. Zmluvne strany sa dohodli, ze uvedena pokuta je primerana, v sulade s prejavom ich vole a dohody. Pravo vzniku na zmluvnu pokutu pre objednavatela az do vysky 100% predmetu diela sa povazuje za primerane. Zmluvne strany deklaruju svoj prejav vole a to vzdanie sa pripadneho znizenia pokuty sudom v zmysle ? 301 Obchodneho zakonnika. Pokuta prevysujuca 100% predmetu diela je narokovatelna v pripade, ze zhotovitel porusi zmluvu obzvlast hrubym sposobom.

Clanok XIV.

OSTATNE

Objednavatel je opravneny odstupit od objednavky v pripade, ak zhotovitel poda voci nemu navrh na sudne konanie. Pri tomto primerane platia ustanovenia ? 344 a nasl. Obchodneho zakonnika.

Zhotovitel nie je opravneny postupit pohladavky, ktore mu pripadne vzniknu na zaklade tejto objednavky, na tretiu osobu bez pisomneho suhlasu objednavatela (? 525 ods.2 Obcianskeho zakonnika).

Zmluvne strany si dohodli, ze pre ich zavazkovy vztah platia prednostne ustanovenia zakona c. 513/1991 Zb. ? Obchodny zakonnik v platnom zneni ku dnu podpisania objednavky.

Pisomnym potvrdenim objednavky berie zhotovitel na vedomie, ze akekolvek prace a vykony, ktore nie su zahrnute v tejto objednavke, je opravneny vykonat len po ich predchadzajucom dojednani zo strany objednavatela vo forme pisomnej objednavky, podpisanej statutarnym zastupcom objednavatela.

V pripade vyskytu naviac prac a vykonov nezahrnutych do objednavky, ma zhotovitel povinnost predlozit kontaktnej osobe objednavatela na odsuhlasenie cenovu ponuku, z ktorej vyplyva presny rozsah prac a dodavok , ako aj cena tychto prac a dodavok.

Clanok XV.

ROZHODCOVSKA DOLOZKA

Rozhodcovska dolozka k zmluve: ?Vsetky spory, ktore vzniknu z tejto zmluvy, vratane sporov o jej platnost, vyklad, alebo zrusenie, vznik ineho pravneho stavu, vratane situacie uplatnenia nahrady skody voci statutarovi spolocnosti podla Obchodneho zakonnika budu predlozene (rozhodovane rozhodcovskym sudom) ad hoc rozhodcom Ing. Milosom Valachom alebo ad hoc rozhodcom Zuzanou Valachovou podla dohody zmluvnych stran o?sposobe ustanovenia rozhodcu (Zakona 244/2002 Z.z. ? 6 ods.1 a 3, ? 8 ods.1). Vyber rozhodcu je ponechany na zalobcovi, alebo vybranej pravnickej osobe. Rozhodcovske konanie bude prebiehat podla Rozhodcovskych pravidiel – ad hoc rozhodcov (vratane stanovenia rozhodcovskych poplatkov a?postupu v?rozhodcovskom konani), ktore su dostupne na stranke www.royaldevelopment.sk. Strany sa podrobia rozhodnutiu prislusneho rozhodcu. Jeho rozhodnutie bude pre strany zavazne a?nemenne. Podla Zakona 244/2002 Z.z. strany si ustanovuju za vybranu pravnicku osobu ROYAL DEVELOPMENT ? RSRD, zaujmove zdruzenie pravnickych osob, ICO: 45?741 905 podla Zakona 244/2002 Z.z. ? 6 ods.3 a ? 8 ods.1 a 2 a). Dorucovacia adresa na podanie zaloby je: Sulany 243, 951 25 Hrubonovo, Slovenska republika.?

Clanok XVI.

ZAVERECNE USTANOVENIA

Tieto vseobecne obchodne podmienky su zavazne od roku 2016. Predavajuci je opravneny menit obsah VOP, pre kupujuceho su vsak zavazne az dorucenim noveho znenia VOP do kontaktneho miesta podla kupnej zmluvy, inak do sidla kupujuceho.

Kupujuci je pocas trvania kupnej zmluvy povinny oznamit bezodkladne predavajucemu zmenu obchodneho mena, sidla, bydliska, ICO, bankoveho spojenia a dalsich udajov uvedenych v kupnej zmluve. Kupujuci je povinny bezodkladne oznamit predavajucemu skutocnost, ze bol podany navrh na vyhlasenie konkurzu na jeho majetok, zacatie exekucneho konania a to, ze spolocnost rozhodla o zruseni spolocnosti s likvidaciou.

Kupujuci vyhlasuje:

a) ze suhlasi s tym, aby predavajuci uzavrel zmluvu o zriadeni zalozneho prava na pohladavku predavajuceho voci kupujucemu z kupnej zmluvy alebo takuto pohladavku postupil ktorejkolvek tretej osobe, a zaroven sa kupujuci zavazuje poskytnut predavajucemu potrebnu sucinnost pri vzniku a realizacii zalozneho prava,

b) ze nema namietky voci zalozeniu pohladavok a bez suhlasu predavajuceho nebude moct pouzit svoje pohladavky na zapocitanie zalozenych pohladavok.

Zanechať komentár